BIDSHEET BANGKOK  SALE #65
PUBLIC AUCTION:   2nd-3rd December 2023 TIME: 9.30 am
VENUE:  CHAO PRAYA 
 BALLROOM, MONTIEN RIVERSIDE HOTEL   


วันประมูล 2-3 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30น.
สถานที่จัดงาน ห้องเจ้าพระยา บอลลูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD, DUSIT,
BANGKOK 10300 THAILAND
TEL: +66 2 243-1789
FAX: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
MOBILE: +6681 2822168
e-mail: auction@eurseree.com                 
web: http://www.eurseree.com

OFFICER USE ONLY

บริษัท เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง จำกัด
1256/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: +66 2 243-1789
แฟกซ์: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
มือถือ: 081 2822168
อีเมล:
auction@eurseree.com
เว็ปไซต์:
http://www.eurseree.com
 


Bidding Number Assigned หมายเลขผู้ฝากประมูล

_____________________

Official Staff Signature ชื่อพนักงานรับฝากประมูล

_____________________
- Post-bids or Absentee bids and all confirmed details must reach us
36 hours prior the dateline or the bids will be neglected.
- All lots will be conducted in Thai Baht (THB). 
All others major currencies indicted will be convert approximately to Thai Baht
- All lots in this auction sale are subject to a purchaser’s premium of
10.70%
on the premium price to be added to the hammer price.
- Please note that all banking charges must be solely borne by the purchaser. 
No oversea personal cheque will be accepted.
- Payment by credit cards VISA and MASTER cards will be charged 2% ontop the total invoice.
- Postage and Handling charges (if applicable) will be charged at cost to the instruction of the Purchaser
- All bids are subject to full TERMS AND CONDITIONS OF SALE in this catalogue
Customer Information *denote a required field  ข้อมูลผู้เข้าร่วมประมูล  *ต้องระบุ

ID. Card / Passport No  เลขที่บัตรประชาชน / พาสปอร์ต *   Expired วันหมดอายุ *
(A copy ID. card or a copy of passport ID. is required by law from 01/01/2015 สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องแจ้งตามกฏหมาย 01/01/2558)

First Name  ชื่อ * Last Name นามสกุล *
Sex เพศ * Male ชายFemale หญิง Occupation อาชีพ
Address  ที่อยู่ *  
   
City  จังหวัด * Tel  โทรศัพท์  
Postal Code  รหัสไปรษณีย์ * Mobile  เบอร์มือถือ *  
Country ประเทศ * Email อีเมล *

Bidders from non-established customers cannot be accepted unless accompanied by cash deposits of at least 25% of the total bids, by suitable guarantees or by confirmed reliable philatelic references.
โปรดทราบว่าผู้ฝากประมูลใหม่หรือผู้ฝากประมูลที่ยังไม่ได้รับวงเงินการประมูลกับทางบริษัทฯ ต้องวางมัดจำเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 25% ของราคาสินค้ารวมทั้งหมดที่ท่านได้ฝากประมูลไว้ หรือมีบุคคลอ้างอิงรับรอง

My references are   ชื่อบุคคลอ้างอิง : Shipping Instruction ท่านต้องการให้จัดส่งสินค้าโดย :

Please buy for me the following lots. I understand that these lots will be purchased for me, if possible, at the prices indicted by me below and that a  10.7% VAT purchaser’s premium will be added to my purchases.
ข้าพเจ้าขอให้บริษัทฯ ดำเนินการประมูลสินค้าแทนข้าพเจ้าตามรายการด้านล่างนี้และถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในรายการประมูลใด ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าต้องชำระค่าสินค้ารายการที่ชนะพร้อมค่าดำเนินการประมูล 10.7% (purchaser's premium will)

  I wish to pay by ท่านต้องการชำระเงินค่าสินค้าโดย
CASH only   เงินสด เท่านั้น
Banking Transfer in the name of EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD. BANGKOK BANK PLC. CO., LTD. A/C# 1460938051
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ราชวัตร หมายเลขบัญชี # 1460938051
VISA บัตรเครดิต วีซ่าการ์ด                  --- Expiry Date บัตรหมดอายุวันที่ /   
  MasterCard บัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด  --- Expiry Date บัตรหมดอายุวันที่ /  
  Card Holder Name ชื่อเจ้าของบัตร    Signature ลายเซนต์ผู้ถือบัตร _____________________

BID in THB Currency only กรุณาใส่ราคาสูงสุดเป็นเงินบาทเท่านั้น
If you need phone bid on any lots please fill in PHONE in the box BID/THB รายการที่ต้องประมูลทางโทรศัพท์ให้ใส่ PHONE ที่ช่อง BID/THB.

LOT BID/THB LOT BID/THB LOT BID/THB LOT BID/THB LOT BID/THB

I have read the TERMS AND CONDITIONS OF SALE and agree to remit payment according to these terms.
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการฝากประมูลของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และขอยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

Customer Signature ลายเซนต์ลูกค้า _____________________________        Date (DD/MM/YY)  วันที่ (วัน/เดือน/ปี)_________________

   

 [ BLANK BID SHEET | PRINTING GUIDE | MORE BID SHEET ]