รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3120 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Document - Court document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 8Atts (#FC-1004)x32, totally 32 values in amount of 4Baht paying for subpoena fee 4Baht. Tied by court cancellation in black. Fine. (1) "
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว ราคา 8อัฐ (#FC-1004)x32 ดวง รวม 32 ดวง เป็นเงิน 4 บาท จ่ายค่าหมายบังคับ 4 บาท ประทับด้วยตราประทับของศาลด้วยหมึกสีดำ สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 3300

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Court Fee - Lot of Court Fee 1st Issue both mono-coloured and bi-coloured and Revalued in total of 364 values in singles, pairs or strips. Highest denomination is 20THB.. All used. Mixed condition. (364) "
ฤชากร - กลุ่มแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ทั้งสีเดียว และสองสี แก้ราคา รวม 364 ดวง เป็นดวงเดี่ยว คู่ และแถวแนวนอน ราคาหน้าดวงสูงสุดคือ 20 บาท ทั้งหมดใช้แล้ว สภาพปะปนกัน (364)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Court's Cancellation - Lot of cancellations tied on Court Fee 1st Issue and 2nd Issue, nicely mounted on 4 exhibit album sheets. Also Court Fee 2nd Issue printed by Giesecke & Devrient Leipzig of 1st., 10st., and 25st., each value with gutter pair. F.(5 pages)"
"ตราประทับศาล - กลุ่มตราประทับศาลประทับบนฤชากร ชุดแรก และชุดที่สอง จัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับประกวด 4 แผ่น และฤชากร ชุดที่ 2 พิมพ์โดย Giesecke & Devrient Leipzig ราคา 1สต., 10สต., และ 25สต., แต่ละราคามี gutter pair F.(5 pages)"

Auction Result for LOT NO:52:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Identification Document - Lot of 1 Buffalo Identification Document and 2 Ox Identification Documents. Every document affixed with Veterinary Duty 25st.(#FV-1102)x1. Fine. F.(3)
ตั๋วรูปพรรณ - กลุ่มตั๋วรูปพรรณกระบือ 1 ฉบับ และตั๋วรูปพรรณโค 2 ฉบับ แต่ละฉบับผนึกอากรโอนสัตว์พาหนะ ราคา 25สต.(#FV-1102)x1 ดวง สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:53:   unsold

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Lot of 15 different Charity's Seal of Anti Tuberculosis (T.B.) issued by the Anti Tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King during 1965-88 in full sheet 20 or 10 values. Mostly in good condition, fresh and white gum. F.(15)"
2508-31 ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรคของสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ออกในช่วงปี 2508-31 แบบเต็มแผ่น 20 หรือ 10 ดวง จำนวน 15 แผ่นแตกต่างกัน ส่วนใหญ่สภาพดี สีสด หลังขาว F.(15)

Auction Result for LOT NO:54:   unsold

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of Agriculture Tax 1st Issue, Erawan, Foreign Alcoholic BeverageTax, etc. but all not complete set and mostly used. Also 2 documents - one affixed Court Fee 1st Issue bi-coloured 4Baht(#FC-1104)x2 & others and another affixed Court Fee 1st Issue bi-coloured 4Baht(#FC-1104)x1 & others. Inspection suggested. F.(1 lot)"
กลุ่มอากรค่านา ชุดแรก เอราวัณ แสตมป์สุราต่างประเทศ เป็นต้น แต่ไม่ครบชุดและส่วนใหญ่ใช้แล้ว ยังมีเอกสาร 2 แผ่น - แผ่นแรกผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 4บาท(#FC-1104)x2 ดวง รวมกับแสตมป์อื่น แผ่นที่สองผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 4บาท(#FC-1104)x1 ดวงรวมกับแสตมป์อื่น ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 9600

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
Lot of 4 document during R.S. 127 to B.E. 2489 included 1. document affixed with Erawan 500Baht block of 50(10x5) on both sides; 2. document affixed with Court fee First Issue mono-coloured revalued Satang 25st. on 16Atts(#FC-1309)x32 with errors on 6 positions; etc. Inspection suggested. (4)
กลุ่มเอกสาร 4 ฉบับระหว่าง ร.ศ. 127 ถึง พ.ศ. 2489 ประกอบด้วย 1. เอกสารผนึกแสตมป์เอราวัณ ราคา 500บาท บล็อค 50(10x5) ทั้งสองด้าน; 2. เอกสารผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309)x32 มีตลกอยู่ 6 ตำแหน่ง; เป็นต้น ควรตรวจสอบ (4)

Auction Result for LOT NO:56:   unsold

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 5400   Approx: € 135  Download Blank POST-BID
"Title Deed - Lot of 8 title deeds issued on 1. Monday the 7th day of waning moon the 10th month of year 1251, 2. Wednesday the 9th day of waning moon the 10th month of year 1251, 3. 3 December R.S. 108, 4. 9 October R.S. 109, 5. 9 October R.S. 109, 6. 17 January R.S. 109, 7. 19 July R.S. 110 and 8. one date illegible. All stamped with several red seals. On reverse of first 3 deeds affixed with General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005)x1, and the last deed affixed with General Revenue First issue 1Tical - Revalued 6 Tical error with “6” side-way. Paper size 22x25.5 cm., and 19x23 cm. Aging and fault. Inspection suggested. (8) "
"โฉนดตราจอง - กลุมโฉนดตราจอง 8 ฉบับออกเมื่อ 1. วันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีจุลศักราช 1251, 2. วันที่ วันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 10 ปีจุลศักราช 1251, 3. 3 ธันวาคม ร.ศ. 108, 4. 9 ตุลาคม ร.ศ. 109, 5. วันที่ 9 ตุลาคม ร.ศ. 109, 6. วันที่ 17 มกราคม ร.ศ. 109, 7. 19 กรกฎาคม ร.ศ. 110 และ 8. ฉบับหนึ่งวันที่แหว่งหายไป ทุกฉบับประทับตราด้วยหมึกสีแดงหลายตรา ด้านหลังของสามฉบับแรกผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท (#FG-0005)x1 ดวง และฉบับสุดท้ายกระดาษผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท แก้ราคา 6 บาท ตลกเลข “6” side-way กระดาษขนาด 22x25.5 ซม. และ 19x23 ซม. เหลืองเก่าเก็บและมีตำหนิ ควรตรวจสอบ (8) "

Auction Result for LOT NO:57:   unsold

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Document – Group of 3 sheets documents affixed with General Revenue Stamp 5th Issue (Thai Panich Printing) 10st.(red FG-5503) and 25st.(blue FG-5504). Both values are top imperforated. 2 sheets of 10st. have perforation misplaced. Fine condition. Rare. (3)
กลุ่มเอกสาร 3 แผ่นผนึกอากรแสตมป์เทวดาดีดพิณ ชุดที่ 5 (โรงพิมพ์ไทยพาณิชย์) ราคา 10สต.(สีแดง FG-5503) และราคา 25สต.(สีน้ำเงิน FG-5504) ตลกไม่ปรุรูด้านบนทั้งสองราคา และราคา 10สต.ตลกปรุรูเคลื่อนทุกดวงอีก 2 แผ่น สภาพดี หายาก (3)

Auction Result for LOT NO:58:   unsold

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 3600   Approx: € 90  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 18 court documents during R.S. 122 to B.E. 2466, every document affixed one value or more, or mixed franking. Stamps involved of are Court Fee First Issue mono-colour, Court Fee First Issue bi-colour or Court Fee First Issue - revalue. One document mixed franking with bicolour of 10Baht in pair and other revalued stamp. Total stamps affixed over 250 values. Mixed condition. Some documents and stamps fault. Inspection suggested. (18) "
เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาลที่ทำขึ้นในระหว่าง ปี ร.ศ. 122 ถึง พ.ศ. 2466 รวม 18 ฉบับ ทุกฉบับผนึกตั้งแต่ดวงเดี่ยวขึ้นไปหรือปนชุด แสตมป์ที่ใช้คือ ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียวม ชุดฤชากร ชุดแรก สองสีเดียว หรือชุดฤชากร ชุดแรก แก้ราคา เอกสารฉบับหนึ่งผนึกชุดฤชากร ชุดแรก สองสี ราคา 10 บาทหนึ่งคู่และชุดฤชากร แก้ราคา แสตมป์ทั้งหมดที่ใช้กว่า 250 ดวง สภาพปะปนกัน เอกสารบางฉบับและแสตมป์มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (18)

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 4300

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 3800   Approx: € 95  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 19 court documents during R.S. 113 to B.E. 2502, every document affixed one value or more, or mixed franking. Stamps involved of are General Revenue First Issue, Court Fee First Issue mono-colour, Court Fee First Issue - revalue, Erawan, etc. Total stamps affixed over 135 values. Mixed condition. Some documents and stamps fault. Inspection suggested. (19) "
"เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาลที่ทำขึ้นในระหว่าง ปี ร.ศ. 113 ถึง พ.ศ. 2502 รวม 19 ฉบับ ทุกฉบับผนึกตั้งแต่ดวงเดี่ยวขึ้นไปหรือปนชุด แสตมป์ที่ใช้คือ ชุดอากรทั่วไปชุดแรก ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว, ชุดฤชากร ชุดแรก แก้ราคา, ชุดเอราวัณ เป็นต้น แสตมป์ทั้งหมดที่ใช้ประมาณ 135 ดวง สภาพปะปนกัน เอกสารบางฉบับและแสตมป์มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (19) "

Auction Result for LOT NO:60:   unsold

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 2800   Approx: € 70  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 40 documents such as contract, etc.during King Rama V to King Rama IX document mostly mixed franking with single value or more. Stamps involved are Court Fee, Erawan, Musician, etc. Each document contains variety. Fine. F.(40)"
เอกสาร - กลุ่มเอกสารสัญญาที่ทำขึ้นในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวม 40 ฉบับ ผนึกแสตมป์ปนชุดตั้งแต่ดวงเดี่ยวขึ้นไป ได้แก่ ชุดฤชากร เอราวัณ เทวดาดีดพิณ เป็นต้น มีตัวตลกทุกแผ่น สภาพดี F.(40)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 40 documents such as contract, receipt, etc.during R.S. 131 to B.E. 2510 every document franking with single value or more. Stamps involved are Court Fee, Erawan, Musician, etc. Tied by various different cancellation. Fine. F.(40)"
เอกสาร - กลุ่มเอกสารสัญญา ใบเสร็จต่างๆ ที่ทำขึ้นในระหว่าง ปี ร.ศ. 131 ถึง พ.ศ. 2510 รวม 40 ฉบับ ผนึกแสตมป์ชุดต่างๆ ตั้งแต่ดวงเดี่ยวขึ้นไป ได้แก่ ชุดฤชากร เอราวัณ เทวดาดีดพิณ เป็นต้น ประทับตราหลากหลาย สภาพดี F.(40)

Auction Result for LOT NO:62:   unsold

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
Mixed lot of collectible items included 1. King Rama IX labels having portrait of H.M. the King printed by Municipal Printing Department of Local Administration in full sheet of 50 and sheet number “09725”; 2. Royal Thai Army “SECRET” Active Service Tor Bor 101-016 label size 10x3.6 cm. in full sheet of 10 totalling 2 sheets; 3. 8 each of the front page of “The Siam Rashdra Sunday Edition” B.E. 2478-80; etc per photo. Inspection suggested. (1 lot)
กลุ่มสิ่งสะสมต่างๆ ประกอบด้วย 1 .ป้ายผนึกดวงตราพระบรมรูป มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล พิมพ์โดยโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่ม กรมการปกครอง เต็มแผ่น 50 ดวงและมีหมายเลขแผ่น “09725”; 2. ป้ายผนึก “ราชการลับกองทัพบก” จำนวน 4 ท.บ. 101-016 ขนาด 10x3.6 ซม. เต็มแผ่น 10 ดวง รวม 2 แผ่น; 3. ปกหน้าของหนังสือพิมพ์ “สยามราษฎร์” ปี พ.ศ. 2478-80 จำนวน 8 แผ่น; และอื่นๆ ตามรูป ควรตรวจสอบ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:63:   unsold

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of over 100 items collectible in reign of Rama V - Rama IX included Red Seal Land Deed,registration label, revenues, permission to use boat in Battambpng Province, etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)”
กลุ่มสิ่งสะสมกว่า 100 รายการ สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย โฉนดตราแดง ป้ายลงทะเบียน อากรแสตมป์ ใบอนุญาตใช้เรือ จังหวัดพระตะบองเป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Mixture of over 30 official documents some affixed with revenue and some without revenue and 7 Bill of Exchanges during 1936-38. Revenue affixed in total of 89 values. Per photo. Inspection suggested. (1 lot)
กลุ่มเอกสารกว่า 30 ฉบับมีทั้งติดอากรและไม่ติดอากร ยังมีตั๋งแลกเงิน 7 ใบช่วงปี 1936-38 อากรที่ติดทั้งหมด 89 ดวง ตามรูป ควรตรวจสอบ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:65:   unsold

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Lot of 10 Pre-printed land deeds issued in 1883 for fruit plant field surveyed at Nonthaburi Province. Annual tax payment for each piece of land was specified on the land deed. The paper watermarked with King Chulalongkorn portrait. Multiple red seals stamped on front and on reverse. On top of 3 deeds with “Agriculture Division/Monton Bangkok” rubberstamp in red with dated 27.10.126, 7.11.126 and 29.11.127 respectively. Size 32x37 cm., and center folded. Only 3 deeds in good condition, the rest damaged, scarce. (10)"
"โฉนดเดินรังวัดสวนในแผ่นดินรัชกาลที่ 5 ร.ศ. 1244 พิมพ์ด้วยกระดาษมีลายน้ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เขียนด้วยหมึกสีดำ ออกให้เมื่อ จ.ศ. 1244 (ค.ศ. 1883 หรือ พ.ศ. 2425) จำนวน 10 ฉบับ ในโฉนดแต่ละฉบับแสดงพื้นที่สวน จำนวนต้นผลไม้ที่ต้องชำระภาษีที่ต้อง ค่าภาษีที่ต้องชำระแก่ทางราชกาลในแต่ละปี ในแต่ละฉบับมีตราประทับสีแดงหลายตราทั้งหน้าและหลัง มีเพียง 3 ฉบับที่ด้านบนประทับตรายาง “กองข้าหลวงเกษตร/มณฑลกรุงเทพฯ” ด้วยหมึกสีแดง วันที่ 27.10.126, 7.11.126 และ 29.11.127 ตามลำดับ ขนาด 32x37 ซม. และพับตรงกึ่งกลาง มีเพียง 3 ฉบับที่สมบูรณ์ ที่เหลือชำรุด หายาก (10) "

Auction Result for LOT NO:66:   unsold

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Lot of pages from 4 double-folded pages from 4 different Alienc Identification Books included 1. affixed with pair of 1b.(#FD-0022) Charity for Health & Education; 2. affixed with 4b.(#FR-1003)x2 & 4b.(#FR-1003)x1 Alien Registration 1st Issue; etc. Addition 5 different types of Post & Telegraph of Thailand label. Inspection suggested. (1 lot)
กลุ่มหน้าคู่จากใบสำคัญประจำตัวตนต่างด้าว 4 เล่มแตกต่างกัน เช่น 1. ผนึกอากรเพื่อการกุศล(นางพยาบาล) 1บ.(#FD-0022) คู่หนึ่ง; 2. ผนึกอากรต่างด้าว ชุดแรก 4บ.(#FR-1003)x2 ดวง & 4บ.(#FR-1003)x1 ดวง; เป็นต้น ยังมีป้ายผนึกกรมไปรษณีย์โทรเลข 5 แบบแตกต่างกัน ควรตรวจสอบ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:67:   unsold

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Movie Ticket - Lot of 13 movie tickets from various theaters, only 3 tickets of Grand Theater w/o entertainment duty. Mixed condition. Inspection suggested. (13)"
บัตรชมภาพยนตร์ - บัตรชมภาพยนตร์จำนวน 13 ใบของโรงภาพยนตร์ต่างๆ มีบัตร 3 ใบของโรงภาพยนตร์แกรมด์ไม่ผนึกอากรมหรสพ สภาพปะปนกัน ควรตรวจสอบ (13)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 1300

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Cardboard - Cardboard size 9.5x6.5 cm. round corner, center embossed monogram of Rama IX in gold, signed by H.M. King Bhumibol in English below and handwriten year “1961” at lower right corner. Very interesting. Fine. F.(1)"
กระดาษการ์ด - กระดาษการ์ด ขนาด 9.5x6.5 ซม. มุมกลม ตรงกลางปั้มนูนพระปรมาภิไธยสีทอง ใต้ลงมาลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เป็นภาษาอังกฤษ และมุมล่างขวาปี “1961” เขียนด้วยลายมือ น่าสนใจมาก สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 16500

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Certificate of Promotion - Lot 9 certificates signed by Naval Commander promoting 9 Lieutenant Colonel to be Sergeant Colonel. All having the same No. 320/2508 dated 1 October B.E. 2508. One torn the rest fine. Also included 2 blank certificate. F.(11)
ประกาศนียบัตรเลื่อนยศ - กลุ่มประกาศนียบัตรเลื่อนยศ 9 ฉบับลงนามโดยผู้บัญชาการทหารเรือ เลื่อนยศจากพันจ่าโท เป็นพันจ่าเอก ทุกฉบับมีหมายเลขที่ 320/2508 และลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 เหมือนกันหมด มีฉบับหนึ่งฉีกขาด ที่เหลือสภาพดี ยังมีฉบับเปล่าอีก 2 แผ่น F.(11)

Auction Result for LOT NO:70:   unsold

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Cigar Bands - Group of 6 pcs cigar bands in multicolours with picture of coat of arm, garuda, white elephant, etc. Mostly in good condition. Rare. (6)"
ปลอกซิการ์- กลุ่มปลอกซิการ์ 6 ชิ้น พิมพ์หลากหลายสี มีรูปตราแผ่นดิน รูปครุฑ รูปช้างเผือก เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี หายาก (6)

Auction Result for LOT NO:71:   unsold

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Cigarette card - Lot of 20 cigarette cards of Sum Muye & Co. featuring Chakri Dynasty and high noble officer included portrait of King Rama I to King Rama VII, etc. Good condition. (20)"
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มรูปยาซิกาเร็ทออกโดยบริษัท ยาสูบซำมุ้ย เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ประกอบด้วย พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และเจ้านายชั้นสูงอื่นๆ รวม 20 ใบ สภาพดี (20)

Auction Result for LOT NO:72:   unsold

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Lot of 10 different cigarette cards and trading cards showing the postrait of King Chlulongkorn, H.M. Queen, coins,pod duang, stamps.etc. See photo for more detail. (1 lot)"
กลุ่มรูปยาซิกาเร็ทและบัตรสินค้าแตกต่างกันรวม10 ใบ เป็นภาพสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 5 และพระราชินี เหรียญ พดด้วง แยตมป์ เป็นต้น รายละเอียดโปรดดูภาพประกอบ (1 lot)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Mourning cover addressed to HRH Damrong Rajanubhab, size 21x9 cm. Upper left corner having a tear but still fine. F.(1)"
ซองงานศพจ่าหน้าถึง “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ขนาด 21x9 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีรอยฉีกแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:74:   unsold

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
"Ofiicial blank Cheque - No. 3603 of Ministry of Finance or the Great Treasury at the time for issuing to Monthon. Upon receiving the check Bangkok Treasury shall pay the amount stated in the check to Monthon's Treasury. Once the payment has been made, it is recorded in the account as a transfer from Bangkok Treasury to Monthon Treasury. Size 25x12.5 cm. Very fine. VF.(1) ."
เช็ค - เช็คหมายเลข 3603 ของกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพระคลังสมบัติในสมัยก่อน เพื่อออกให้มณฑล ให้พระคลังกรมเก็บกรุงเทพฯ จ่ายเงินแลกเช็ค เมื่อได้จ่ายเงินแล้วให้ลงบัญชีเป็นโอนเงินพระคลังกรุงเทพฯฯ ไปพระคลังมณฑล ขนาด 25x12.5 ซม. สภาพดีมาก VF.(1) .

Auction Result for LOT NO:75:   unsold

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Invitation Card - Legitimate Drama Committee received Royal Permission to invite General Suea Pa Phraya Nontisensurentornpakdee, Suea Pa Chief of Staff and family to participate the legitimate drama “Warrior's heart” the royal writing of King Rama VI on 24 March. The proceeds will be bestowed Suea Pa for buying the rifle Rama 6. (1)"
บัตรเชิญ - คณะกรรมการลครพูดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ นายพลเสือป่า พระยานนทิเสเรนทรภักดีและครอบครัวไปดูลครพูดบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 “เรื่องหัวใจนักรบ” ในวันที่ 24 มีนาคม รายได้พระราชทานให้เสือป่าไปจัดซื้อปืนแบบพระราม 6 (1)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of 6 inviation cards of 5 different occasions, 3 each New year Greeting Card front page printed in gilt crown above garadu of General Prem Tinsulanonda President of the Privy Council and, Statesman, and 3 each blank card bestowing name with Rama X monogram on front in gilt. F.(1 lot)"
"ล็อตรวม บัตรเชิญ 6 ใบของงานต่างๆ 5 โอกาสแตกต่างกันม การ์ดอวยพรปีใหม่อย่างละ 3 ใบของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ด้านหน้าพิมพ์ทองมงกุฎเหนือครุฑ, และบัตรเปล่า 3 ใบพระราชทานชื่อ ด้านหน้าพิมพ์สีทองเป็นพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 10 บน จำนวน 3 ใบ F.(1 lot)"

Auction Result for LOT NO:77:   unsold

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"French Newspaper - Lot of 2 volumes of “Le Petit Journal Supplement Illustre” included 1. Saturday 10 June 1893 Number 133; and 2. 5 copies of Sunday 7 May 1899 Number 442. Totally 6 copied. Front cover with picture in colour of “King Rama V and Queen” , and “Mr. Doumer received by the King of Siam” respectively. All with interesting contents. Aging fault. (6) "
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส- กลุ่ม “Le Petit Journal ฉบับวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 1893 ฉบับที่ 133; และ and 2. วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 1899 ฉบับที่ 442 ซ้ำกัน 5 ฉบับรวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ปกหน้ามีภาพสี “พระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 5 และพระราชินี” และ “Mr. Doumer ได้รับการต้อนรับจากกษัตริย์สยาม” ตามลำดับ ทุกฉบับมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีตำหนิตามสภาพเก่าเก็บ (6)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"French Newspaper - Lot of 4 “Le Petit Journal Supplement Illustre” included issued 1. Saturday 10 June 1893 Number 133; 2. Sunday 19 September 1897 Number 357 ; 3. Sunday 7 May 1899 Number 442; and 4. Sunday 26 February 1905 Number 745. Front page of the first 3 copies with picture of King Rama V in colour, and the last one back page illustration in colour “France in Siam handed over, by the Siamese authorities, of the territories of Krat and Koh Kong to the representative of the French Republic”. All with interesting contents. Aging fault. (4) "
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส - กลุ่มหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส “Le Petit Journal Supplement Illustre” 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 1893 ฉบับที่ 133 ; 2. วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 1897 ฉบับที่ 357; 3. วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 1899 ฉบับที่ 442; และ 4. วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 1905 ฉบับที่ 745 ปกหน้าของ 3 แรกเป็นภาพสี “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า” และฉบับสุดท้ายปกหลังเป็นภาพสี “ฝรั่งเศสในสยาม ทางการสยามยอมยกดินแดนตราดและเกาะกงต่อผู้แทนสาธารณรัฐฝรั่งเศส” ทุกฉบับมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีตำหนิตามสภาพเก่าเก็บ (4)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
French Newspaper - Lot of various French Newspapers included 1. 2x”Le Petit Parisien” Sunday 28 May 1893 No. 225; 2. 1x”L'Illustration” Saturday 1 April 1893 No. 2614; 3. 1x”L'Illustration” Saturday 29 July 1893 No. 2631; 4. 8x”L'Illustration” Saturday 18 September 1897 No. 2847; 5. 1x”LE MONDE ILLUSTRE” 18 September 1897 No. 2112; 6. 1x”L'Illustre' SOLEIL DU DIQANCHE” Sunday 12 September 1897n No. 37; 7. 1x”JE SAIS TOUT” 15 August 1907 No. 31; and 8. Print - “The King of Siam With His Sons Visiting The British Museum”. All newspapers with interesting contents. Aging fault. (15+1)
หนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส - กลุ่มหลากหลายหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศส ประกอบด้วย1. 2x”Le Petit Parisien” ฉบับวันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 1893 ฉบับที่ 225; 2. 1x”L'Illustration” ฉบับวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 1893 ฉบับที่ 2614; 3. 1x”L'Illustration” Sฉบับวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 1893 ฉบับที่ 2631; 4. 8x”L'Illustration” ฉบับวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 1897 ฉบับที่ 2847; 5. 1x”LE MONDE ILLUSTRE” ฉบับวันที่ 18 กันยายน 1897 ฉบับที่ 2112; 6. 1x”L'Illustre' SOLEIL DU DIQANCHE” ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 1897 ฉบับที่ 37; 7. 1x”JE SAIS TOUT” ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 1907 ฉบับที่ 31; และ 8. ภาพพิมพ์ - “กศัตริย์สยามและพระราชโอรสเสด็จเยี่ยมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ”.ทุกฉบับมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีตำหนิตามสภาพเก่าเก็บ (15+1)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Letter - Letter Classified “SECRET” No. Hor. 4293/2481 dated 19 October B.E. 2481 from Colonel Phraya Paholpolpayuhasena Prime Mister at the time replied to Minister of Defense on subject of “Asking all Ministries to help the military in time of war”. On lower left bearing rubber datestamp of Minister of Defense dated 19 October 81 in purple ink. Paper size 8.5”x10” printed GARUDA in red at center. F.(1)
จดหมาย - จดหมาย “ลับ-เฉพาะ” ที่ ห. 4293/2481 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2481 จากนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตอบรัฐมนตรีว่าการกลาโหม เรื่อง ขอให้กระทรวงต่างๆ ช่วยราชการทหารในยามสงคราม ด้านซ้ายประทับตรายางวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วันที่ 19 ตุลาคม 81 หมึกสีม่วง กระดาษขนาด 8.5”x10” พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีแดงตรงกลาง F.(1)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Map - Map of East Indies, Year 1851, included Burma, Siam, Anam, Indonesia and etc. by New edition No.XLVIII Stielers Hand-Atlas No.44a, size 31x41 cm., housed in wooden fram size 44x54 cm. Fine. F.(1)"
แผนที่ - แผนที่แสดงประเทศในอินเดียตะวันออก ปีพ.ศ.2399 ประกอบด้วย ประเทศสยาม อันนัม พม่า อินเดียและอื่นๆ ขนาด 31x41 ซม. แผนที่ New edition No.XLVIII Stielers Hand-Atlas No.44a ใส่ในกรอบไม้ขนาด 44x54 ซม. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Map - Map of Malay Archipelago, Year 1836, included Burma, Siam, Anam, Indonesia and etc. by Baldwin and Cradock, size 34x41 cm., housed in wooden fram size 49x57.5 cm. Fine. F.(1)"
แผนที่ - แผนที่แสดงเกาะมลายู ปีพ.ศ.2379 ขนาด 34x41 ซม. โดย Baldwin and Cradock ใส่ในกรอบไม้ขนาด 49x57.5 ซม. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Map - Map of the Burma, Siam and Anam by Mr. Edward Weller, size 35.5x26.5 cm., map no.37, housed in wooden fram size 48x38 cm. Fine. F.(1)"
แผนที่ - แผนที่แสดงประเทศพม่า ประเทศสยามและอันนัม โดยนายเอ็ดเวิร์ด เวลเลอร์ ขนาด 35.5x26.5 ซม. แผนที่หมายเลข 37 ใส่ในกรอบไม้ขนาด 48x38 ซม. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:84:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
"Menu - Lot of 6 menu for breakfast, luncheon, dinner and supper offered by Hotel Lafayette, Chicago Beach Hotel, Windson Hotel Montreal, Hotel Walton, and Haddon Hall Atlantic City. F.(6)"
"เมนูอาหาร - กลุ่มเมนูอาหาร 6 แผ่น สำหรับอาหารมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น และมื้อดึก โดย Hotel Lafayette, Chicago Beach Hotel, Windson Hotel Montreal, Hotel Walton, และ Haddon Hall Atlantic City. F.(6)"

Auction Result for LOT NO:85:   unsold

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Mixture of 12 documents included 1. Invitation card of Minister of Wang by the royal command inviting Mom Chao Laklert Chayangkun to appear before royalty on 26 February B.E. 2474, size 17x11 cm.; 2. Siam Electric Corporation's receipt issued to HRH Prince Chulachakrabongse on 8 November B.E. 2482; etc. Inspection suggested. (12) "
กลุ่มเอกสาร 12 รายการ ประกอบด้วย 1. บัตรเชิญเสนาบดีกระทรวงวังโดยพระบรมราชโองการให้เชิญ หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ขนาด 17x11 ซม.; 2. ใบเสร็จรับเงินของบริษัทไฟฟ้าสยามคอร์ปอเรชั่นออกให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482; และอื่นๆ ควรตรวจสอบ (12)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Newspaper - Lot of 7 each of front page of “CLEAN THAI” and 6x “ISSARATHAM” newspaper of June B.E. 2489. Total 12 pages. Size 39x54 cm. Good condition. F.(13)
หนังสือพิมพ์ - หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ “คลีนไทย” 7 หน้า และ “อิสสรธรรม” เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2489 6 หน้า รวม 13 หน้า ขนาด 39x54 ซม. สภาพดี F.(13)

Auction Result for LOT NO:87:   unsold

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Philatelic Magazine - Lot of 4 copies of Philatelic Magazines issued by the Post & Telegraph Department Vol. 1 No. 1-4 August - December B.E. 2513. Text in Thai with illustrations. Size 19x26 cm. Fine. F.(4)
วารสารตราไปรษณียากร - กลุ่มวารสารตราไปรษณียากรก 4 เล่มด พิมพ์โดยกรมไปรษณีย์และโทรเลข ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-4 สิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2513 เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ ขนาด 19x26 ซม สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:88:   unsold

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 3600   Approx: € 90  Download Blank POST-BID
Philatelic Magazine - Lot of over 180 copies of Philatelic Magazines issued by the Post & Telegraph Department and later the Communications Authority of Thailand. Text in Thai. Size 19x26 cm. Total 180 different and some duplicates. Detail per attached list. Fine. F.(180+)
วารสารตราไปรษณียากร - กลุ่มวารสารตราไปรษณียากรกว่า 180 เล่ม พิมพ์โยกรมไปรษณีย์และโทรเลข ต่อมาการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นภาษาไทย ขนาด 19x26 ซม. รวม 180 เล่มไม่ซ้ำและบางเล่มมีซ้ำ รายละเอียดตามรายการที่แนบ สภาพดี F.(180+)

Auction Result for LOT NO:89:   unsold

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Chao Jom Eun”, size 15.5x22.5 cm. mounted on R. Lenz & Co. Bangkok brown cardboard size 26x36 cm. Underneath the photo bearing Thai wordings “dated 26 November B.E. 2460/Eun”. On the left of cardboard bears wordings “R. LENZ & CO./BANGKOK” at center bearing 3 different symbols and on the right “แลนซ แล บริษัท/กรุงสยาม” and in gilt. Minor fault on upper right corner. F.(1)"
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ เจ้าจอมเอื้อน ขนาด 15.5x22.5 ซม. ติดบนกระดาษสีน้ำตาลของR. Lenz & Co. ขนาด 26x36 ซม. ใต้ภาพมีอักษณไทยว่า “วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460/เอื้อน” ด้านซ้ายของกระดาษแข็งมีคำว่า “R. LENZ & CO./BANGKOK” ตรงกึ่งกลางมีสํญญลีกษณ์ 3 อย่างแตกต่างกัน และด้านขวามีคำว่า “แลนซ แล บริษัท/กรุงสยาม” ทั้งหมดสีทอง มุมบนขวามีตำหนิ F.(1).

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Karl Siegfried Dohring, German architect, size 14x19 cm., mounted on brown cardboard size 24x30 cm. with 3 lines-wordings in white colour reading “Y. Asow/BANGKOK/SIAM”. F.(1)"
"รูปถ่าย- รูปถ่ายขาวดำ คาร์ล ซีคฟหรีท เดอริง สถาปนิกชาวเยอรมัน ขนาด 14x19 ซม. ติดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาล ขนาด , 24x30 ซม. ใต้ภาพมุมล่างซ้ายมีอักษรสีขาว 3 บรรทัด อ่านได้ว่า “Y. Asow/BANGKOK/SIAM” F.(1)"

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of King Anandamahidol and King Bhumibol in childhood together with government officers, size 18.0x12.5 cm. (1)"
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำในหลวงรัชกาลที่ 8 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเยาส์ ฉายร่วมกับข้าราชบริพาร ขนาด 18.0x12.5 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:92:   unsold

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of King Bhumibol was adorned by Air Chief Marshal Fuen Ronnaphakat Ritthakanee, size 23x29 cm. housed in wooden frame size 55x62 cm. (1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ขาวดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ ทรงประดับยศโดยฉายจอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ขนาด 23x29 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 55x62ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:93:   unsold

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Photograph - B&W photograph of Pridi Banomyong size 10.5x15.0 cm. mounted on cardboard embossed “CHARTVONG” size 19.0x29.5 cm. (1)
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายขาวดำ ปรีดี พนมยงค์ ขนาด 10.5x15.0 ซม. ปิดบนกระดาษแข็ง ปั้มคำว่า “ชาติพงศ์” ขนาด 19.0x29.5 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit on royal activities in total of 24 photos, size 11.5x9.0 cm. F.(24)"
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระราชินีขณะทรงงาน รวมทั้งสิ้น 24 ใบ ขนาด 11.5x9.0 ซม. F.(24)

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 3 photograph of unknown european and 1 menu. Fine. F.(4)
รูปถ่าย - รูปถ่ายคนยุโรปที่ไม่รู้จักจำนวน 3 รูปและเมนู 1 รายการ สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:96:   unsold

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
"Photograph - Photograph of King Rama VII, size 13x19 cm. housed in wooden size 35x46 cm. F.(1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 13x19 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 35x46 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
"Photograph - Sepia photograph of King Rama IV and Queen Pannarai, size 8x13 cm. housed in wooden frame size 29x34 cm. F.(1) "
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ซีเปียพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและพระมเหสีพรรณราย ขนาด 8x13 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 29x34 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:98:   unsold

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Picture postcard - “King Chulolongkorn” with wording in Thai “Chulalongkorn Por Ror”, size 12x17 cm. Very fine. VF.(1)"
ไปรษณียบัตรภาพ - “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า” และภาษาไทยคำว่า “จุฬาลงกรณ์ ปร.” ขนาด 12x17 ซม สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 4900
Found 3120 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

Payment by credit cards will be charged 2% ontop the total invoice. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price